Евангелие на Йоан (18 и 19 глави)

Като изговори това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, гдето имаше градина, в която влезе Той и учениците Му. А и Юда, който Го предаваше, знаеше това място; защото Исус често се събираше там с учениците Си. И тъй, Юда като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия. А Исус като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им рече:

- Кого търсите?

Отговориха Му:

- Исуса Назарянина.

 Исус им каза:

- Аз съм. 

С тях стоеше и Юда, който Го предаваше. И когато им каза: “Аз съм”, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита:

- Кого търсите?

 А те рекоха:

 - Исуса Назарянина.

 Исус отговори:

- Рекох ви, че съм Аз; прочее, ако Мене търсите оставете тия да си отидат; (за да се изпълни думата казана от Него: “От тия, които си Ми дал, ни един не изгубих”). А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника, и му отсече дясното ухо; а името на слугата беше Малх. Тогава Исус рече на Петра:

- Тури ножа в ножницата. Чашата, която Ми даде Отец, да я не пия ли?

 И тъй, четата, хилядникът и юдейските служители хванаха Исуса и Го вързаха. И заведоха Го първо при Анна; защото той беше тъст на Каиафа, който беше първосвещеник през тая година.

А Каиафа, беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за людете.

И подир Исуса вървяха Симон Петър и един друг ученик; и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исуса в двора на първосвещеника. А Петър стоеше вън до вратата; и тъй другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе та каза на вратарката и въведе Петра. И слугинята вратарка казва на Петра:

- И ти ли си от учениците на Този човек?

Той казва:

- Не съм.

 А слугите и служителите бяха наклали огън, защото беше студено, и стояха та се грееха; а и Петър стоеше с тях и се грееше.
А първосвещеникът попита Исуса за учениците Му и за учението Му. Исус му отговори:

- Аз говорих явно на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, гдето всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришно.Защо питаш Мене? Питай ония, които са Ме слушали, какво съм им говорил; ето, те знаят що съм казвал.

Когато рече това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исуса и рече:

- Така ли отговаряш на първосвещеника?

Исус му отговори: Ако съм продумал нещо зло, покажи злото; но ако добро, защо ме биеш?

Анна, прочее, Го прати вързан при първосвещеника Каиафа.

А Симон Петър стоеше и се грееше; и рекоха му:

-Не си ли и ти от Неговите ученици?

Той отрече казвайки:

-Не съм.

Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, комуто Петър отсече ухото, казва:

- Нали те видях аз в градината с Него?

И Петър пак се отрече; и на часа изпя петел.

Тогава поведоха Исуса от Каиафа в преторията; а беше рано. Но сами те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.

Затова Пилат излезе при тях и каза:

- В какво обвинявате Тоя човек?

В отговор му рекоха:

- Ако не беше Той злодеец, не щяхме да Го предадем на тебе.

А Пилат им рече:

- Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон.

 Юдеите му рекоха:

- Нам не е позволено да умъртвим никого - (за да се изпълни думата, която рече Исус, като означаваше с каква смърт щеше да умре).

И тъй, Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и Му каза:

- Ти юдейски Цар ли си?

Исус отговори:

- От себе си ли казваш това, или други са ти говорили за Мене?

Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мене. Какво си сторил?

Исус отговори:

- Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.

Затова Пилат Му каза:

-Тогава, Ти цар ли си?

Исус отговори:

-Ти право казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.

Пилат Му каза:

-Що е истина?

И като рече това, пак излезе при юдеите и каза им:

- Аз не намирам никаква вина в него.У вас има обичай да ви пущам по един на пасхата; желаете ли, прочее, да ви пусна юдейския цар?

Тогава те пак закрещяха, казвайки:

- Не тоя, но Варава.

 А Варава беше разбойник.

 Тогава Пилат взе Исуса и го би. И войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата Му, и като Му облякоха морава дреха, приближиха се при Него и казваха:

-Здравей, царю юдейски! -и удряха Му плесници.

Тогава Пилат пак излезе вън и каза им:

- Ето, извеждам ви Го вън за да познаете, че не намирам никаква вина в Него.

Исус, прочее, излезе вън носещ трънения венец и моравата дреха. Пилат им казва:

- Ето човекът!

А като Го видяха главните свещеници и служители извикаха, казвайки:

- Разпни Го! Разпни Го!

Пилат им каза:

Вземете Го вие и разпнете Го; защото аз не намирам вина в Него.

Юдеите му отговориха:

-Ние си имаме закон и по тоя закон Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божий Син.

А Пилат като чу тая дума още повече се уплаши.

И пак влезе в преторията и каза на Исуса:

-Ти от къде си?

А Исус не му даде отговор.

Затова Пилат Му казва:

- На мене ли не говориш? Не знаеш ли че имам власт да Те пусна, и имам власт да Те разпна?

Исус му отговори:

-Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено от горе; затова, по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе.

Поради това Пилат търсеше начин да Го пусне; юдеите, обаче, викаха, казвайки:

- Ако пуснеш Тогова, не си Кесарев приятел; всеки, който прави себе си цар, е противник на Кесаря.

А Пилат, като чу тия думи, изведе Исуса вън и седна на съдийския стол, на мястото наречено Каменно настлание, а по еврейски, Гавата. Беше денят на приготовление за пасхата, около шестия час; и той казва на юдеите:

- Ето вашият цар!

А те извикаха:

- Махни Го, махни! Разпни Го!

Пилат им казва:

- Вашия цар ли да разпна?

 Главните свещеници отговориха:

-Нямаме друг цар освен Кесаря.

Затова той им Го предаде да бъде разпнат.

И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.

А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А писаното бе:” Исус Назарянин, юдейският цар.”

Тоя надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото гдето разпнаха Исуса беше близо до града, и написаното бе на еврейски, на латински и на гръцки.

А юдейските главни свещеници казаха на Пилата:

- Недей писа: юдейски цар, но - Самозваният юдейски цар.

Пилат отговори:

- Каквото писах, писах.

А войниците като разпнаха Исуса, взеха дрехите Му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и дрехата. А дрехата не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу; затова те рекоха помежду си:

- Да не я раздираме, а да хвърлим жребие за нея чия да бъде - за да се изпълни написаното, което казва: - "Разделиха си дрехите Ми, И за облеклото Ми хвърлиха жребие". Войниците, прочее, сториха това.

А при кръста на Исуса стояха майка Му, и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си:

- Жено, ето син ти!

После каза на ученика:

- Ето майка ти!  - И от онзи час ученикът я прибра у дома си.

След това, Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието рече:

- Жаден съм.

 А като беше сложен там съд пълен с оцет, натъкнаха на исопова тръст една гъба натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му. А Исус като прие оцета рече:

- Свърши се, - и наведе глава, и предаде дух.

И понеже беше Приготвителният ден, то, за да не останат телата на кръста в съботата, (защото оная събота беше голям ден), юдеите помолиха Пилата да им се пребият пищялите, и да ги дигнат оттам. Затова дойдоха войниците и пребиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса. Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял не Му пребиха пищялите. Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода. И тоя, който видя, свидетелствува за това, и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното: "Кост Негова няма да се строши" и пак на друго място писанието казва: "Ще погледнат на Него, Когото прободоха".

След това Иосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. Той, прочее, дойде та вдигна тялото Му.

Дойде и Никодим, който бе дохождал изпърво при Него нощем, и донесе около сто литри смес от смирна и алой.

И тъй, взеха Исусовото тяло и Го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване. А на мястото, гдето бе разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган.

Там, прочее, положиха Исуса поради юдейския Приготвителен ден; защото гробът беше наблизо.